CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

VENTRA Sp. z O. O. jako uznana w środowisku profesjonalna firma zajmująca się od lat projektowaniem i wykonawstwem zintegrowanych systemów klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania proponuje Państwu przygotowanie

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla wszystkich typów obiektów.


- lokali mieszkalnych
- budynków biurowych
- budynków użyteczności publicznej
- budynków zamieszkania zbiorowego
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych
- budynków produkcyjnych i magazynowych

Nasze doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie realizacji inwestycji z dziedziny klimatyzacji i ogrzewania oraz wykonywania ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ podczas kilkunastu lat praktyki w budownictwie gwarantuje Państwu wykonanie ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ w pełni profesjonalnie na najwyższym poziomie. Wszystkie przygotowane przez nas CERTYFIKATY ENERGETYCZNE zostały przyjęte i zaakceptowane przez Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.


INFORMACJE OGÓLNE

 

Parlament Europejski w celu poprawienia jakości energetycznej budynków (zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej) w obrębie Unii Europejskiej w dniu 16.12.2002 r. uchwalił Dyrektywę 2002/91/WE w sprawie certyfikacji energetycznej budynków (dyrektywa EPBD).


Polski Parlament uchwalił w związku z tym zmianę Prawa Budowlanego, która wprowadza od 02.01.2009 r. na osoby fizyczne oraz prawne oddające nowo wybudowane obiekty do użytkowania oraz sprzedające lub wynajmujące nieruchomości obowiązek poddania budynku lub lokalu ocenie charakterystyki energetycznej oraz uzyskania ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ.


ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ jest dokumentem określającym zapotrzebowanie na energię potrzebną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynków i lokali.
Świadectwo dokumentuje zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Oczywiście dla budynków przemysłowych i magazynowych nie wlicza się ilości energii dostarczanej do budynku dla celów technologiczno-produkcyjnych.
W świadectwie oceniane jest zapotrzebowanie na energię wynikającą z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego instalacji, czyli na podstawie jego stałych cech, a nie na podstawie pomiarów zużycia energii.
Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego.
Zapotrzebowanie na energię w ŚWIADECTWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ jest wyrażone poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i zapotrzebowanie na energię końcową. Wartości te są wyznaczane obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii określonej w Dyrektywie Europejskiej. Materiałem wyjściowym do sporządzania ŚWIADECTW CHARAKTERYSYKI ENERGETYCZNEJ dla nowego budynku jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej. Dla budynków istniejących dane uzyskuje się w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna to zestawienie danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.


Zapotrzebowanie na nieodnawialną energie pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uzyskanie niskich wartości wskazuje na nieznaczne zapotrzebowanie na energię i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko.
Ponadto ustalona w ŚWIADECTWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ocena właściwości energetycznych budynku jest porównywana z oceną energetyczną budynku spełniającego wymagania warunków technicznych (tzw. budynku wzorcowego).
Wyższą efektywność energetyczną budynku można  uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne.

Głównym zadaniem dokumentu jakim jest ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacji zawartej w tym dokumencie właściciel, użytkownik, najemca, administrator może określić orientacyjne zapotrzebowanie na energię, a w związku z tym koszt mediów dostarczanych do budynku. W przyszłości ten dokument może wpływać na ceny kupna i wynajmu nieruchomości.


Obowiązek posiadania ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

 

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowo oddawanych do użytkowania nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu [sprzedaż lub wynajem], a także dla budynków, dla których w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Świadectwa są sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych. Inwestor jest zobowiązany dołączyć ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. (Podstawa prawna: „ Prawo budowlane”).
Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa są sporządzane dla budynków:

  • oddawanych do użytkowania,
  • podlegających zbyciu lub wynajmowi,
  • których w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie ich charakterystyka energetyczna.

Przepisy te nie dotyczą budynków:

  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok);
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

Pliki do pobrania:

Formularz świadectwa charakterystyki energetycznej

Przykładowy certyfikat energetyczny budynku mieszkalno-usługowego