NIP 725-17-82-096 REGON 472329562 KRS 0000122168
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 300.000 PLN